Oferta

 

Sekretariat będzie nieczynny w terminie 24.12.19 - 07.01.20 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Osiek" została założona w 2003 roku. Poradnia prowadzi pracę o charakterze diagnostyczno-terapeutycznym. Udziela pomocy psychologiczno
-pedagogicznej uczniom oraz wspiera działania rodziców i nauczycieli.

Poradnia realizuje swoje zadania przez:

  1. diagnozę,
  2. konsultacje,
  3. terapię,
  4. psychoedukację,
  5. doradztwo,
  6. mediacje,
  7. interwencje w środowisku szkolnym ucznia,
  8. działalność profilaktyczną,
  9. działalność informacyjną.

Spośród innych wyróżnia nas to, że pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielamy przede wszystkim bezpośrednio w środowisku szkolnym ucznia. Zapewniamy profesjonalną opiekę dostosowaną do indywidualnych potrzeb odbiorców.

Poradnia ma prawo do wydawania opinii m.in. w sprawie przystępowania do egzaminów zewnętrznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia). Nasze opinie są uwzględniane podczas egzaminów zewnętrznych OKE oraz w ocenianiu wewnątrzszkolnym.

Poradnię założyła i prowadzi Gdańska Fundacja Oświatowa.

 

Nadzór pedagogiczny nad Poradnią sprawuje Pomorski Kurator Oświaty.

Oferta Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej ”Osiek” to między innymi:

badania diagnostyczne:
- ogólnych trudności w nauce;
- specyficznych trudności w nauce (dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii);
- przeżywanych trudności w sferze emocjonalnej, w kontaktach społecznych;
- trudności w koncentracji uwagi;
- deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
- pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;
- określenia poziomu rozwoju intelektualnego, społeczno-emocjonalnego, zdolności dziecka;
- określenia gotowości szkolnej.

terapia i konsultacje:
- terapia pedagogiczna dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
- terapia logopedyczna wad wymowy i zaburzeń komunikacji,
- poradnictwo psychologiczne,
- indywidualne konsultacje dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

doradztwo zawodowe:
- pomoc młodzieży w określeniu swoich mocnych i słabych stron oraz w wyborze kierunku
dalszego kształcenia (profil kształcenia ponadgimnazjalnego),
- diagnoza predyspozycji osobowościowych i preferencji zawodowych (wybór kierunku
studiów i zawodu).

 

Zespół do spraw przemocy w rodzinie:

- regulamin

Zapewniamy profesjonalną pomoc dostosowaną do potrzeb odbiorców.