Oferta

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Uczniowie,

biorąc pod uwagę obecną sytuację i brak możliwości odbywania z nami spotkań/konsultacji psychologicznych w gabinecie, proponujemy Państwu i Państwa dzieciom możliwość kontaktu z nami poprzez e-mail. Istnieje również możliwość konsultacji psychologicznej poprzez czat, videorozmowę w komunikatorze Hangouts (forma oraz termin konsultacji do ustalenia indywidualnie z psychologiem). Prowadzimy również DYŻURY TELEFONICZNE, zachęcamy do kontaktu z nami. Szczegółowe informacje poniżej.

Dyżury psychologów
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Osiek
tel. 58 731 07 00

ppp-wykres

 

Z życzeniami zdrowia, spokoju ducha i wytrwałości
Zespół Psychologów PPP Osiek

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Osiek" została założona w 2003 roku.
Prowadzimy pracę o charakterze diagnostyczno-terapeutycznym.
Udzielamy pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom oraz wspieramy rodziców i nauczycieli.

Oferta Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej ”Osiek”:

Badania diagnostyczne: Terapia i konsultacje: Doradztwo zawodowe:
 • ogólnych trudności w nauce;
 • specyficznych trudności w nauce (dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii);
 • przeżywanych trudności w sferze emocjonalnej,
 • w kontaktach społecznych;
 • trudności w koncentracji uwagi;
 • deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 • pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;
 • określenia poziomu rozwoju intelektualnego, społeczno-emocjonalnego, zdolności dziecka;
 • określenia gotowości szkolnej.
 • terapia pedagogiczna dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • terapia logopedyczna wad wymowy i zaburzeń komunikacji,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • indywidualne konsultacje i terapia dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
 • pomoc młodzieży w określeniu swoich mocnych stron oraz w wyborze kierunku
  dalszego kształcenia,
 • diagnoza predyspozycji osobowościowych i preferencji zawodowych (wybór kierunku 
  studiów i zawodu).

 

Wydajemy opinie m.in. w sprawie przystępowania do egzaminów zewnętrznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia).
Nasze opinie są uwzględniane podczas egzaminów zewnętrznych OKE oraz w ocenianiu wewnątrzszkolnym.
Poradnię założyła i prowadzi Gdańska Fundacja Oświatowa.

Nadzór pedagogiczny nad Poradnią sprawuje Pomorski Kurator Oświaty.