O Poradni

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Osiek" została założona w 2003 roku. Poradnia prowadzi pracę o charakterze diagnostyczno-terapeutycznym. Udziela pomocy psychologiczno
-pedagogicznej uczniom oraz wspiera działania rodziców i nauczycieli.

Poradnia realizuje swoje zadania przez:

  1. diagnozę,
  2. konsultacje,
  3. terapię,
  4. psychoedukację,
  5. doradztwo,
  6. mediacje,
  7. interwencje w środowisku szkolnym ucznia,
  8. działalność profilaktyczną,
  9. działalność informacyjną.

Spośród innych wyróżnia nas to, że pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielamy przede wszystkim bezpośrednio w środowisku szkolnym ucznia. Zapewniamy profesjonalną opiekę dostosowaną do indywidualnych potrzeb odbiorców.

Poradnia ma prawo do wydawania opinii m.in. w sprawie przystępowania do egzaminów zewnętrznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia). Nasze opinie są uwzględniane podczas egzaminów zewnętrznych OKE oraz w ocenianiu wewnątrzszkolnym.

Poradnię założyła i prowadzi Gdańska Fundacja Oświatowa.

 

Nadzór pedagogiczny nad Poradnią sprawuje Pomorski Kurator Oświaty.